Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ» (ΕΛΒΙΖ Α.Ε.) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή γενικά ιδιώτες και τρίτοι που συνεργάζονται ή επικοινωνούν με την εταιρία). Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), το ν. 4624/2019 και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, η εταιρία σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας.

 

1. Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η εταιρία με την επωνυμία:

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ» (στο εξής «ΕΛΒΙΖ Α.Ε.»)

Έδρα: Πλατύ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ΤΚ 59032, Ελλάδα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: privacy@elviz.gr

 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η ΕΛΒΙΖ Α.Ε.;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συναλλαγών της, συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση [κατοικίας ή ηλεκτρονική (email)], ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό) κ.ά.
 • Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πληρωμής/ χρέωσης, επαγγελματικά στοιχεία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση εργασίας, στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές ή εμπορικές συμβάσεις/συμφωνίες, μισθοδοσία, άδειες, κ.ά.

Τα ως άνω στοιχεία τα λαμβάνουμε από εσάς αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων σας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης. Μπορούμε, επίσης, να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, τα εμπορικά μητρώα, τον τύπο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται, κατ’ αρχήν, δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα σας με σκοπό της ταυτοποίησής σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Κατ’ εξαίρεση, για τους εργαζομένους της εταιρίας και σε συμφωνία με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4624/2019, η εταιρία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα, μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι το έννομο συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία υπερτερεί.

 

2. Πώς νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. νομιμοποιείται ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα,
 • είτε λόγω έννομης υποχρέωσης της εταιρίας μας ως υπευθύνου επεξεργασίας,
 • είτε κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να συνίσταται σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή σε προφορική δήλωση. Η σιωπή ή η αδράνεια δεν εκλαμβάνονται από εμάς ως συγκατάθεση.

 

3. Για ποιούς σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή βάσει της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την επικοινωνία μαζί σας για ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβαση ή την επεξεργασία των δεδομένων σας για τη διαχείριση πληρωμών/τιμολογήσεων, καθώς και κάθε επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email σας για να σας στείλει ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρίας. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής συναλλακτικής σχέσης.
 • Για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίες/ έργα/ προϊόντα της εταιρίας μας. Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. ενδέχεται να συλλέγει ή να επεξεργάζεται δικές σας πληροφορίες για την απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια σας περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε ταχέως και με το βέλτιστο τρόπο στην επόμενη συναλλαγή/ επαφή σας με την εταιρία μας. Επίσης, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας ή εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, όπως π.χ. για την πρόληψη απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, για τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση), για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες και για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, νέα προϊόντα, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενέργειες και δράσεις της εταιρίας μας μέσω διαφόρων μέσων (email ή SMS). Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. (i) όπου απαιτείται σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λαμβάνετε επιπλέον ειδοποιήσεις που αφορούν σε ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες της εταιρίας.
 • Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με την εργασία σας, καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις, προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της ΕΛΒΙΖ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με την προώθηση) καθώς και για εκδηλώσεις, καμπάνιες ή συνεργασίες της ΕΛΒΙΖ Α.Ε. και προκειμένου να εμφανιστεί σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους της ΕΛΒΙΖ Α.Ε.

 

4. Ποιός ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας [ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγματικός δικαιούχος]. Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και πέντε (5) έτη.

Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων πελατών [ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων/ ή πραγματικών δικαιούχων υποψήφιου πελάτη νομικού προσώπου], θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για 6 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης απόρριψης του αιτήματός σας για συνεργασία μαζί μας.

 

5. Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΛΒΙΖ Α.Ε.δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter της εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η ΕΛΒΙΖ Α.Ε.δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 

6. Με ποιό τρόπο επεξεργάζεται η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. τα δεδομένα μου;

Η εταιρία μας και το εκπαιδευμένο σε ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικό της τηρεί τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Στην εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.

 

7. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε με ευχέρεια τα δικαιώματά σας. Έτσι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@elviz.gr και αναφέροντας το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας, όπως αναλύονται ανωτέρω (δικαίωμα διαγραφής).
 4. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η εταιρία είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη ΕΛΒΙΖ Α.Ε. για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η εταιρία μας έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας (δικαίωμα περιορισμού).
 5. Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΕΛΒΙΖ Α.Ε. οποτεδήποτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@elviz.gr. Με αυτήν την ενέργεια, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά του, εκτός αν η εταιρία επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν καθορίσει και επιδείξει δικαιολογημένα επιτακτικό έννομο συμφέρον, ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η ΕΛΒΙΖ Α.Ε.δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε ή στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, άρνηση της εταιρίας ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή.

 

8. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου, είναι απαραίτητο να επιτρέψουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:

 • σε παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας.
 • παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών.
 • συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

 

9. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και ακόμη και να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε.δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Skip to content